Herstel en wederopbouw

Het zeventiende jaar van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal stond in het teken van herstel en wederopbouw na de aardbevingen in 2015.

Dankzij meerdere acties en veel giften van particulieren en kerken konden we dit jaar samen met onze Nepalese partners weer stappen in de goede richting zetten:

 • Het computerinstituut SPN-CI draait weer volop in een gerepareerd gebouw. Meubilair is hersteld en er zijn nieuwe computers en ook zonnecollectoren aangeschaft. Dit is een gouden greep omdat er maar enkele uren per dag stroom is.
 • In het berggebied Gorkha zijn in zeven dorpen aardbevingsbestendige scholen herbouwd. Het materiaal gaat per jeep en op de schouders van dragers naar de dorpen. Daarna kunnen de kinderen weer lessen volgen in veilige en tochtvrije lokalen. Het eerste geld is al bijeengebracht voor herstel of vernieuwing van de watertoevoer, toiletten en schoolcomputers. Wij hopen de financiering in 2017 rond te krijgen.
 • Veel arme studenten en oudste schoolkinderen worden gesponsord. Op de wachtlijst staan meisjes en jongens die graag hun studie willen oppakken of voortzetten, zij dromen van een sponsor.
 • Ook konden we de eerste noodhulp geven aan 42 verloren en hongerige zwerfkinderen die ineens uit de bergen naar het dorpje Amale kwamen voor hulp.

‘Dromen komen toch uit’  is het motto van SMPN. De droom leeft ook op wanneer bestuursleden van SMPN samen met reisgenoten (op eigen kosten) hen bezoeken in Nepal. Er wordt vergaderd met de besturen in Nepal, de resultaten worden samen bekeken en de volgende stappen van de projecten worden besproken.

De mensen in Nepal hebben een wonderlijke veerkracht. Zij zijn en blijven positief, ook na die vreselijke aardbeving, modderstromen en vele naschokken. De studenten en dorpen die  SMPN horen, voelen zich gezien, erkend en gesteund door mensen uit het Westen. Omdat zij bij de laagste groep van de samenleving horen, betekent dit veel voor hen en het geeft energie en inspiratie. Ze blijven dromen van goede toekomstkansen voor henzelf en dus ook voor hun familie. Gelukkig kunnen veel goede druppels in Nepal op goede plaatsen vallen.

Het bestuur heeft in 2016 afscheid genomen van bestuurslid Evert Schermerhorn die anderhalf jaar lang heeft bijgedragen aan de fondswerving voor de projecten van de stichting. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet.

In dit jaarverslag staat meer informatie over het doel van de stichting, de projecten die zijn gerealiseerd en de financiële verantwoording. 

Wij willen alle donateurs, adviseurs en vrijwilligers bedanken voor hun steun!

 

Bestuur SMPN, Corry Nicolay, Bote Nicolay, Froukje Nijholt, Gerda Breeuwsma 

Visie en missie

 

Naamloos1

Het bevorderen van de ontwikkeling van kansarme studenten en inwoners van Nepal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

 1. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, waar de overheid onvoldoende steun biedt.
 2. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten in Nepal.
 3. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen voor kansarme studenten in een project in Kathmandu.
 4. Een financieel draagvlak scheppen voor het realiseren van een ontwikkelingsproject voor dorpsbewoners die behoren tot de laagste kaste.
 5. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal alsmede met controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die gelieerd zijn aan de partnerorganisaties en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Onze stichting hanteert daarbij de volgende millenniumdoelen:

Iedereen naar school

(millenniumdoel 2)

 

Naamloos2

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs (nieuwe les- en leermethodes), het nascholen van leerkrachten, maken van leerlingen mondiger wereldburgers. Scholen zijn nu regelmatig gesloten i.v.m de veiligheid, omdat lemen muren instorten tijdens de moesson. Scholen moeten duurzamer gebouwd worden. Ook trekt een nieuwe school kinderen, die anders thuis gehouden worden.

Naamloos3

Vooral meisjes worden 
gestimuleerd om naar school te gaan

 

Mannen en vrouwen gelijk

(millenniumdoel 3)

Door ontwikkeling en studie wordt ook de mogelijkheid tot werken gestimuleerd, zodat jonge mensen zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, nadrukkelijk niet alleen voor jongens, maar vooral voor meisjes. Mother educated, the whole family is educated. 

 

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

(millenniumdoel 7)

Het verbeteren van levensomstandigheden geeft meer mogelijkheden voor de toekomst van de Nepalezen. Voldoende en schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Scholenbouw en kwaliteitsontwikkeling van de leerkrachten biedt niet alleen beter onderwijs voor de kinderen, ook dorpsbewoners worden betrokken bij de bouw, zodat ze inkomsten hebben, maar ook zelf zeggenschap hebben in oudercomités. 

Kansarmen kans geven op een toekomst, een toekomst waar ze alleen van kunnen dromen, dromen kunnen werkelijkheid worden door onze hulp. (Geef ze geen vis, maar een hengel om te vissen).

Naamloos4

Ook dorpsbewoners worden betrokken bij de bouw

 


Bestuur en vrijwilligers

Nederland

Het bestuur van SMPN bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie bestuursleden. Daarnaast werkt het bestuur samen met adviseurs, een vrijwilliger die de website beheert en vrijwilligers die helpen bij activiteiten. De bestuursleden brengen geen onkosten in rekening voor reis- en vergaderkosten in Nederland. Ook reizen zij op eigen kosten naar Nepal.

Bestuur SMPN:

Corry Nicolay, voorzitter, Froukje Nijholt, secretaris  en contactpersoon scholenproject, Bote Nicolay, penningmeester, Gerda Breeuwsma, bestuurslid studentensponsoring, Evert Schermerhorn, bestuurslid fondswerving

Kascommissie:

Harm Geerligs en Jaap van der Heide

Vrijwilligers:

 • Standbeheer en vormgeving: Miranda de Boer
 • Lezingen op scholen over Nepal/schoolprojecten: Harm Geerligs en Jan Zandbergen
 • Activiteiten: (evenementen, markten e.d.): Harm Geerligs, Jannie Geerligs, Jan Zandbergen, Nazmiye Yigit, Irene Hamburger, Geertje van der Laan, Jaap van der Heide, Ingrid Gelink, Klaas en Maaike Ferbeek
 • Website en drukwerk vormgeving en realisatie: Wiep van der Meulen.

Nepal


Bestuur Village Environment Nepal:

Naamloos5

Bhadra Baram, voorzitter, Thakur Dhital, secretaris, De Bi Amgain, penningmeester, Rudra Amgain, vice-voorzitter, Hari Wagle, bestuurslid, Kalpana Paneru,bestuurslid, Ramjee Wosti, bestuurslid, Prem Bahadur Gurung, bestuurslid.

Bestuur SPN-CI:

Ang Tsering Lama, voorzitter, Tendy Sherpa, vice-voorzitter, Man Bahadur, secretaris/penningmeester en de bestuursleden Nabin Karki en Sangita Yadav.

Bestuur Student Help Nepal:

Tendy Sherpa, voorzitter, Man Bahadur Shahu, vice-voorzitter, Thakur Dhital, algemeen secretaris, Udaya Badadur Limbu, penningmeester, Nabai Karki, Amrit Pudasainee, Bhadra Baram, bestuurslid.

 

Studentencontroleurs:

Man Bahadur Shahu, Tendy, Sherpa, Bhadra Bahram, Thakur Dhital en Amrit Pudasainee.

Bestuursleden bezochten Nepal

In oktober hebben Froukje Nijholt en Gerda Breeuwsma samen met enkele sponsors en Gerrit de Boer van Omrop Fryslân TV de projecten bezocht in zeven dorpen in het berggebied Gorkha waarbij het laatste grote stuk lopend en klimmend moest worden afgelegd. Omrop Fryslân heeft een week lang via radio en TV hier aandacht aan besteed.

Projecten

Scholenproject

Al meer dan zestien jaar zet Stichting SMPN zich in voor het welzijn van Nepalese kinderen. Onderwijs voor de armste kinderen van het land is daarbij het uitgangspunt. Door de bouw van scholen en sponsoring van studenten willen wij het analfabetisme en de armoede tegengaan. Wij willen een structurele verbetering realiseren van de onderwijsvoorzieningen in het afgelegen Gorkhagebied en het risico van vroegtijdige schoolverlating verlagen.

SMPN is in 2007 gestart met een scholenproject in het Gorkahdistrict in Nepal. In deze regio hebben ruim twintig scholen dringend hulp nodig. Leerlingen krijgen onderwijs in oude vervallen gebouwen, waarvan een aantal op instorten staan. Ook is er een groot lerarentekort. Omdat de overheid op alle fronten te kort schiet, is buitenlandse hulp noodzakelijk.
 
In februari 2007 werd in het dorpje Deurali, in de bergen van de Himalaya in Nepal een droom werkelijkheid. De Shree Shila Putri Secondary School kreeg een nieuw gebouw met vijftien lokalen. De kosten bedroegen rond €15.000. Daarna volgden aanvullende projecten zoals toiletten, een eigen watervoorziening, een trap tussen de twee terrassen, speelpleinen, het verven van het nieuwe schoolgebouw, een ruimte voor een lerarenkamer en een grote ontmoetingsruimte.

In de jaren daarna werden nieuwbouw en renovatie van de volgende scholen gerealiseerd:

 • Thalibari Lower Secondary School in Pandrung (2011)
 • Shree Maina Primary School in  Gyagi  (2011)
 • Mandali Primary School - Panchkhuwa in Baluwa (2011)
 • Bageshowori Lower secondary school in  Amale (2011)
 • Shree Antar Joyti Secondary School, Dadagau school in Takukot  (2013)
 • Balkauri Primary School,Swara-3 in Ratmate (2013/2014)

Tijdens de aardbeving op 25 april 2015 en in de weken daarna werden zes scholen in het SMPN-projectgebied verwoest. Alleen de school in Gyagi bleef overeind staan.

 

 

Wederopbouw scholen

Naamloos6

 

In de tweede helft van 2015 werden voorbereidingen getroffen voor de wederopbouw van de verwoeste scholen. Deze worden aardbevingsbestendig gebouwd. De leerlingen kregen onderdak in tijdelijke noodscholen.

Eind november is de zevende aardbevingsbestendige school in het projectgebied van SMPN opgeleverd. De bestuursleden Froukje Nijholt en Gerda Breeuwsma hebben in oktober alle nieuwe scholen in het afgelegen gebied in het Gorkhadistrict bezocht. Het betreft een investering van 176.600 euro.

Overzicht gebouwde scholen:

 1. Pandrung, Shree Thalibari School, 256 kinderen, 8 lokalen.
 2. Takukot, Shree Antar Jyoti Secondary School, 436 leerlingen, 4 lokalen
 3. Baluwa, Shree Mandali Primary School,  125 leerlingen, 7 lokalen
 4. Churung,  Kalleri Lower Secondary school, 200 kinderen , 5 lokalen
 5. Amale, Shree Bageswori LowerSecondary School, 281 kinderen, 9 lokalen
 6. Ratmate, Balkauri Lower Secondary School, 230 leerlingen, 3 lokalen
 7. Sulikot,  Akala Primary school, 150 leerlingen, 5 lokalen

De Nepalezen hebben hard gewerkt en prachtige gebouwen neergezet. Zachtgroen met steenrood of wit met blauwe tinten. Veel bouwmaterialen moesten op de rug van dragers worden vervoerd. Zakken cement, stalen constructies, stenen en nog veel meer. Wij werken samen met dorpen waar de overheid en grote hulporganisaties niet komen. Dorpen zonder hulp die moeilijk toegankelijk zijn.

Ons bestuur is erg blij met onze Nepalese partner Village Environment Nepal (VEN) die van doorpakken weet. Zij hebben de contacten met de schoolbesturen, de dorpsbesturen, het districtsbestuur en de politiek in de regio, en ook de District Education Officer en het Ministerie van Onderwijs. Een groot voordeel is ook dat VEN alle paadjes in de jungle kent en overal netwerken heeft. VEN verzorgt alle benodigde documenten voor de projecten.

 

 

Zwerfkinderen in Amale

Naamloos7

Zwerfkinderen kunnen weer vooruit

 

Na de aardbevingen kwamen 42 zwerfkinderen naar Amale, een van de dorpen in ons projectgebied. Hier werden ze door het schoolhoofd in de school opgevangen. Van de eerste noodhulp van SMPN werden vorig jaar kleding, eetgerei en voedsel (rijst, linzen en groenten) gekocht. De kinderen zijn wees of komen uit zeer arme eenoudergezinnen uit een tiental bergdorpen in de wijde omgeving. Het bestuur van SMPN kijkt samen met het bestuur van de Nepalese partnerorganisatie Village Environment Nepal naar een oplossing voor de toekomst.

 


SPN-CI

Computerinstituut voor kansarme studenten in Kathmandu

 

Het computerinstituut SPN-CI in Kathmandu heeft twintig leerplekken. Viermaal per dag worden cursussen gegeven. Tijdens de basiscursus leert de student werken met het  tekstverwerkingsprogramma Word, het spreadsheetprogramma Excel en het presentatieprogramma PowerPoint, alsmede omgaan met internet en e-mail. Ook kunnen studenten er terecht voor grafische vormgeving en websites ontwerpen.

Sinds 2012 kunnen studenten er ook terecht voor een accountancy-cursus. Daarna zijn er meer trainingen bijgekomen die aansluiten op de markt, zoals e-commerce. In 2016 volgden 230 studenten een cursus bij SPN-CI. Tot nu toe zijn 3250 certificaten uitgereikt.

 

Student Help Nepal – Studentensponsoring 

Naamloos8

Alle studenten uit het Gorkha district op de betaaldag oktober 2016.

In 2016 was Gerda Breeuwsma voor het tweede jaar coördinator Studentensponsoring binnen het bestuur van SMPN. De brieven van de studenten zijn net als in 2015 ook in 2016 door de vrijwilligers Geertje van der Laan en Jaap van der Heide naar de sponsors gemaild.

Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden over de Studentensponsoring in 2016: 

1 januari 2016 werden 158 studenten gesponsord, 31 december 2016 166 studenten;
Er zijn 9 studenten om diverse redenen gestopt met hun studie:

 • 2 studenten zijn getrouwd en echtgenoot kan studie zelf betalen
 • 1 studente is in het leger gegaan
 • 1 student is gaan werken in ICT
 • 2 studenten zijn naar het buitenland vertrokken
 • 1 student heeft een studiebeurs ontvangen van de Nederlandste Stichting van Doggenaar Baarslag en is najaar ’16 gestart met zijn studie tot arts in Nepalgunj
 • 1 studente is getrouwd en is gaan studeren in Canada
 • 1 student heeft een studiebeurs ontvangen voor een technische studie in India
 • 5 studenten hebben hun opleiding afgerond waarvan alle studenten (2 meisjes en 3 jongens) een  Bachelor studie;
 • van de 25 nieuwe studenten die in 2016 met sponsoring zijn gestart zijn 16 meisje en 9 jongen;
 • er zijn 7 sponsoren gestopt (student geslaagd, overlijden, persoonlijke reden);
 • er zijn 12 nieuwe sponsors gestart.

Sinds 2001 hebben 471 arme studenten door sponsoring kunnen studeren via SMPN. Daarvan worden januari’17 nog 166 studenten gesponsord. SMPN sponsort studenten vanaf ongeveer 14 jaar. Dit blijkt een zeer kwetsbare leeftijd te zijn om te stoppen met onderwijs door kind huwelijk, kinderarbeid of kind verkoop om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wat kost het sponsoren van een student?

Zit de student nog op de 10-jarige basisschool dan geldt voor class 9 en class 10 een bijdrage van € 115,- per jaar. Voor studenten op het vervolgonderwijs geldt een sponsorbijdrage van € 225,- per jaar. De student betaalt hiervan het collegegeld, de studieboeken en andere schoolbenodigdheden.

De student wordt gesponsord tot hij/zij klaar is met de beroepsopleiding of de Bachelor. De masterstudie moet hij/zij zelf bekostigen.

Naamloos9

Nepalese studenten van het sponsorprogramma overhandigen hun documenten en ontvangen hun sponsorgeld.

SMPN en partnerorganisatie Student Help Nepal stimuleren de keus voor beroepsonderwijs bij studenten. Het gaat om opleidingen in de ICT-sector en voor beroepen als elektricien, bakker, schoonheidsspecialiste, loodgieter, verpleegster enz. Deze opleidingen sluiten beter aan op de arbeidsmarkt. Afgestudeerde studenten kunnen hierdoor gemakkelijker een baan vinden in de toekomst. Wij constateren dat er nog weinig praktijkopleidingen zijn in Nepal.

Studentencontroleurs

De studenten worden gecontroleerd door vijf controleurs. Tot 2011 werkten zij zelfstandig. In 2011 is de NGO Student Help Nepal opgericht en sindsdien werken de controleurs samen.

Controleurs zijn  Tendy Sherpa, Thakur Dhital,  Bhadra Bharam, Amrit Pudusuinee en Man Bahadur, Alle controleurs hebben maximaal 30 studenten op de wachtlijst en mogen maximaal 2 studenten op de wachtlijst plaatsen. Bhadra Bharam is de enige vrouwelijke controleur. Zij woont en werkt in het afgelegen Gorkha district. In 2016 hebben we met bestuurslid Rudra Amgain van onze NGO partnerorganisatie VEN (Village Environment Nepal) afgesproken dat hij naast Bhadra controleur wordt in het Gorkha district. Rudra is hoofdmeester van een school in het Gorkha district en heeft vanuit die functie een groot netwerk in het bergachtige gebied.

De controleurs controleren de sponsorstudent in Nepal op een aantal zaken, zoals de inschrijving van de student aan de universiteit, de tentamens en de facturen voor het collegegeld. Er vinden verschillende controlemomenten per jaar plaats. Als studenten worden opgenomen in het sponsorprogramma ontvangen ze een contract van de Nepalese stichting Student Help Nepal.

 

Projectplan scholen Nepal

Voor 2017 staan een aantal projecten op stapel: renovatie, nieuwbouw, uitbreiding met nieuwe lokalen, aanleg schoolpleinen, aanschaf les- en kantoormeubilair, inrichten bibliotheek, aanschaf computers, en aanleg drinkwatervoorziening.

Onderstaand overzicht laat de projecten en de bijbehorende investeringen zien. De Wilde Ganzen geeft 50 procent subsidie over het actiebedrag.

 

19.500 euro

Shree Balkauri school-Ratmate, 3 aardbevingsbestendig gebouwde lokalen volgens de Trussmethode. De school heeft in 2016 een nieuw gebouw gekregen. Een kleiner gebouw met drie lokalen bleek zodanig verwoest, dat herbouw noodzakelijk is.
281 leerlingen.

13.000 euro

Shree Akala School –Sulikot,2 aardbevingsbestendig gebouwde lokalen volgens de Truss methode.
150 leerlingen. 

6.665 euro  

Antar Jyoti Secondary school- Takukot, 2 toiletten en reparatie gebouw.
436 leerlingen

6.544 euro

Thalibari primary school-Pandrung, meubilair en computers voor kleinschalig computerproject. 256 leerlingen.

6.590 euro

Kallery Lower secondary school-Churung, meubilair en schoolplein,                   200 leerlingen

1.090 euro

Mandali Primary school- Baluwa , computers voor kleinschalig computerproject. 125 leerlingen.

2.181 euro

Maina Primary school –Gyagi , meubilair schoollokalen. 200 leerlingen.

55.570 euro

Totaal projectbedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichting en fondswerving Nederland

Het doel van onze stichting is om kansarme studenten meer mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen, zodat ze meer kansen op de arbeidsmarkt hebben. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het werven van fondsen;
 • het geven van voorlichting;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven, publicaties op Facebook en persberichten;
 • het organiseren van evenementen.

Jaarlijks organiseren wij de volgende activiteiten:

 • Tweemaal een Nepalavond.
 • Voorlichting op markten, scholen, kerken.
 • Publicaties op website, Facebook en in nieuwsbrieven.
 • Persberichten dagbladen, omroepen, weekbladen.


De media hebben in 2016 veel aandacht besteed aan het werk van de stichting. De volgende kranten hebben gepubliceerd over SMPN: Leeuwarder Courant, Friesch dagblad, Heerenveense Courant, Huis aan huis, De Noordoostpolder, Franeker Courant en ook een aantal Nepalese kranten. Verder waren er TV en radio uitzendingen via Omrop Fryslân, Een Vandaag, KRO en Brandpunt.

Filmmaker Gerrit de Boer van Omrop Fryslân reisde mee met de bestuursleden Gerda Breeuwsma en Froukje Nijholt van SMPN en reisgenotennaar Nepal. Dagelijks bracht hij verslag uit van de belevenissen onderweg.

De volgende acties zijn in 2016 gehouden:

 • 12 april CIOS-sponsorloop
 • Lezing bibliotheek Froukje Nijholt
 • Mei  dorpshuis Weidum Pieter en Antsje de Jong
 • Cafe Baard Hilda Kramer
 • Benefietconcert Arum 24 oktober
 • Nepalavond 18 november
 • Kerstmarkt Haarlem
 • Kaartenactie Passage Haren december 975 euro
 • Scholen Het Mozaiek in Enkhuizen en La Bello in Alkmaar/Enkhuizen
 • Lezingen Corry Nicolay diverse kerken

Wij hebben met een kraam op de volgende markten gestaan:

 • Multicultifestival Heerenveen, juni 2016
 • Nepalevents in februari en oktober 2015.
 • Protestantse Gemeente Heerenveen, Trinitaskerk en Sionskerk.
 • LC-Najaarsfair.

Beleid en doelen 2016

Ook in 2016 richten wij ons op de ontwikkeling van kansarme jongeren in de breedste zin van het woord. 

Samen met onze partnerorganisaties in Nepal hopen wij het volgende te realiseren:

 • Verdere ontwikkeling van SPN-CI naar een organisatie die steeds meer op eigen benen kan staan. Op weg naar duurzaamheid.
 • Continuïteit van de studentensponsoring. We hopen in 2017 de 480ste sponsorstudent te kunnen inschrijven.
 • Scholenproject – Realiseren van de wederopbouw van zeven verwoeste scholen en tien kleine projecten in de periode 2016-2017. Voor de periode daarna staat de bouw van nieuwe scholen en nog een aantal kleinere projecten op het programma, zoals watertaps, toiletten en schoolmeubilair.

 

ANBI

Door de Nederlandse belastingdienst is SMPN aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende lnstelling. Dit betekent dat giften aan SMPN onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De ANBI-status gaat gepaard met regels voor goed bestuur en transparantie die door de belastingdienst zijn opgesteld en waaraan de Stíchting SMPN voldoet.


SMPN kiest ervoor niet het CBF-keurmerk te voeren. Dit keurmerk, uitgegeven door de particuliere organisatie Centraal Bureau Fondsenwerving, is zowel bij de aanvraag als in de jaarlijkse kosten, duur en zou bij toepassing het strikte beleid van SMPN om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden in ernstige mate doorkruisen.

 

Financieel jaaroverzicht 2016

Klik hier voor financieel overzicht ... >>

 

 

 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel